PROMOCJA!
NA OKNA!
NA NOWE BUDOWY 35 % RABATU!

Okna aluminiowe

SYSTEM IMPERIAL


CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

To trójkomorowy system przeznaczony do konstruowania zewn?trznych drzwi, okien oraz ró?nego rodzaju witryn. Zastosowana w profilach przek?adka termiczna o szeroko?ci a? 24 mm, wykonana z poliamidu wzbogaconego dodatkiem wielokierunkowo orientowanego w?ókna szklanego, znacznie poprawia wytrzyma?o?? mechaniczn? komory zewn?trznej i wewn?trznej profili.
Przek?adk? termiczn? dodatkowo wyposa?ono w ?y?k? uszczelniaj?c? Coex, która w trakcie procesu wypalania polakierowanych proszkowo profili tworzy niezawodn? paraizolacj? i doskona?e uszczelnienie. Profile drzwiowe IMPERIAL posiadaj? wspó?czynnik przenikania ciep?a UR=2,2÷2,3 W/m2K, co klasyfikuje je w grupie materia?owej 2.1 wg DIN 4108.
Dzi?ki parametrom: du?ej szeroko?ci profili 65 mm (o?cie?nice okienne, drzwiowe, s?upki, skrzyd?a drzwiowe) i 74 mm (skrzyd?a okienne) oraz grubo?ci ?cianki 1.7÷2.0 mm, uzyskano sztywny, stateczny profil umo?liwiaj?cy konstruowanie drzwi o maksymalnych gabarytach skrzyd?a: szeroko?? 1300 mm - przy maksymalnej wysoko?ci 2200 mm, szeroko?? 1200 mm - przy maksymalnej wysoko?ci 2400 mm. System mocowa? wype?nie?: od 4 do 51 mm (umo?liwiaj?cy równie? szklenie od zewn?trz), stosowanie markowych oku? oraz szerokiej gamy rozwi?za? progowych czyni system bardzo nowoczesnym i wszechstronnym. Zalet? okien IMPERIAL jest mo?liwo?? w?a?ciwego doboru skrzyd?a do gabarytów okna (kilka rodzajów o?cie?nic okiennych oraz skrzyde?) oraz wybór skrzyd?a w zale?noci od okucia – istniej? skrzyd?a przeznaczone do oku? typowo aluminiowych, zgodne ze standardem EURO jak równie? do oku? okien PCV. 

ZASTOSOWANIE

- witryny szklone szybami zespolonymi i szk?em pojedynczym
- okna rozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne
- drzwi otwierane na zewn?trz, do wewn?trz, jedno i dwuskrzyd?owe, z do?wietlami
- drzwi wahad?owe i przesuwne
- okna obrotowe z pionow? i poziom? osi? obrotu

SYSTEM TRILINE 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Trójkomorowy system z przek?adk? termiczn? o szeroko?ciach 14.8 mm i 17 mm, wzbogacon? dodatkiem w?ókna szklanego. System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubo?ci od 4 mm do 37 mm. Szyby s? mocowane i uszczelniane we wr?bach skrzyde? przy u?yciu listew przyszybowych z kszta?towników aluminiowych oraz uszczelek. Uszczelki przyszybowe i przymykowe wykonane s? z kauczuku syntetycznego EPDM. System TRILINE jest kompatybilny z innymi systemami Aliplast – wspólne listwy szkl?ce, uszczelki, naro?niki i okucia. Profile drzwiowe posiadaj? specjalnie ukszta?towany rowek pozwalaj?cy na bezobróbkowe montowanie oku? (zawiasy wr?bowe, rygle drzwi dwuskrzyd?owych, zaczepy zamków), mo?liwe jest równie? stosowanie tradycyjnych zawiasów nawierzchniowych. Powierzchnia kszta?towników zabezpieczona jest pow?okami lakierowanymi proszkowo lub anodowana. 

ZASTOSOWANIE

- wszelkiego rodzaju witryny, okna, drzwi
- witryny szklone szybami zespolonymi i szk?em pojedynczym
- okna rozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne, obrotowe, uchylno-przesuwne
- drzwi otwierane na zewn?trz, do wewn?trz, jedno i dwuskrzyd?owe, z do?wietlami
- drzwi przesuwne pod automatyk? drzwiow?

SYSTEM ECONOLINE 


CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

System ECONOLINE to system bez izolacji termicznej, przeznaczony do konstruowania wewn?trznych przegród, zarówno sta?ych jak i tych z oknami i drzwiami. Szeroko?? profili 51 mm (o 6 mm wi?cej ni? standard rozpowszechniony na rynku) daje du?? swobod? dla projektantów i komfort dla wykonawców. System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubo?ci od 3 mm do 38 mm. Szyby s? mocowane i uszczelniane we wr?bach skrzyde? przy u?yciu listew przyszybowych z kszta?towników aluminiowych oraz uszczelek. System Econoline jest kompatybilny z innymi systemami Aliplast: wspólne listwy szkl?ce, uszczelki, naro?niki i okucia. W systemie Econoline istnieje wersja profili drzwiowych ze specjalnie wyprofilowanym eurorowkiem okuciowym s?u??cym do mocowania zaciskowych zawiasów wr?bowych. Pewnego rodzaju uzupe?nieniem jest podsystem INNERWALL, który ?wietnie nadaje si? do kszta?towania zabudowy biurowej – jest to surowy szkielet, do którego wstrzeliwane s? lakierowane listwy. Istnieje tu mo?liwo?? stosowania wewn?trznych ?aluzji. 

ZASTOSOWANIE

- drzwi oraz segmenty ?cian dzia?owych przeznaczone do ogólnego stosowania w budynkach u?yteczno?ci publicznej i przemys?owych (w pomieszczeniach o charakterze biurowym)
- istnieje mo?liwo?? wbudowania drzwi ECONOLINE w ?ciany dzia?owe wykonane z segmentów ECONOLINE lub w inne ?ciany, o dowolnej konstrukcji, zgodnie z projektem technicznym obiektu
- mo?liwo?? konstruowania drzwi przesuwnych, wahad?owych, ??czenie ?cian pod dowolnym k?tem, oraz wzmacnianie ju? wykonanych a nawet zamontowanych elementów

SYSTEM SUPERIAL 


CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

System o powi?kszonej izolacyjno?ci termicznej. Dzi?ki trójkomorowym przek?adkom termicznym, komorowej uszczelce centralnej i specjalnych uszczelkach szkl?cych system osi?ga wspó?czynnik UR < 2.0 W/m2K (grupa materia?owa 1.0 wg normy DIN 4108). G??boko?? o?cie?nic okiennych i profili do zabudów sta?ych to 75 mm. G??boko?? skrzyde? okiennych 84 mm. System Superial bazuje na akcesoriach (naro?niki, ??czniki typu T) oraz listwach szkl?cych i okuciach z innych systemów izolowanych termicznie. System osi?ga bardzo dobre w?a?ciwo?ci akustyczne. Mo?liwo?? stosowania wype?nie? o grubo?ciach 14-61 mm. 

ZASTOSOWANIE

- wszelkiego rodzaju okna i witryny zewn?trzne
- okna rozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne
- drzwi otwierane do wewn?trz, oparte na zmodyfikowanym skrzydle okiennym.
 

SYSTEM INTRUDER  


CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Izolowany termicznie system do zabudowy okienno-drzwiowej, dwukomorowy (okna) lub trójkomorowy (drzwi), oprócz tradycyjnych funkcji R, U, R/U istnieje mo?liwo?? projektowania okien otwieranych i odchylanych na zewn?trz - w tym wypadku do tego typu okien niezb?dne jest stosowanie specjalnych ramion no?ycowych. System bardzo popularny na wyspach brytyjskich. G??boko?? o?cie?nic, skrzyde? okien i drzwi to 51 mm. 

ZASTOSOWANIE

- sta?e witryny
- okna rozwiernouchylne, rozwierne, uchylne
- okna rozwierne i uchylne do wewn?trz
 

SYSTEM VISOGLIDE VG 


CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

System drzwi przesuwnych izolowanych termicznie. Wszystkie profile tego systemu s? trójkomorowe. Szeroko?? o?cie?nicy 99mm lub 155mm, szeroko?? skrzyd?a: 43mm. Zastosowanie dwu- i trójtorowych szyn jezdnych, po których przemieszczaj? si? skrzyd?a, pozwala na otworzenie znacznych przestrzeni. Umieszczenie wózków pod elementami ruchomymi eliminuje niebezpiecze?stwo obwieszania si? drzwi. Mo?liwo?ci stosowania wype?nie? od 4 do 29mm. Mo?liwe kombinacje dwu, trzy, cztero i sze?cioelementowe na bazie o?cie?nicy dwu- lub trójtorowej. 

ZASTOSOWANIE

- zabudowa tarasów, werand, ogrodów zimowych
- patio    

 

SYSTEM  MC-WALL


CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

System lekkiej ?ciany os?onowej. ?ciana os?onowa MC-Wall sk?ada si? z pionowych s?upów i poziomych rygli po??czonych ze sob? za pomoc? trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. 2 lub 3 ??czniki O 6 ze stali nierdzewnej przypadaj?ce na jeden w?ze? zapewniaj? bardzo wysok? no?no?? po??czenia s?up-rygiel, zarówno w p?aszczy?nie oddzia?ywania parcia wiatru, jak i w p?aszczy?nie obci??enia szyb?. Nie koliduje to z mo?liwo?ci? zastosowania tradycyjnych wsporników rygli, b?d? mocowania ich tylko za pomoc? wkr?tów od czo?a. Rygle izolowane s? poprzez przek?adk? termiczn? zaciskan? w firmie Aliplast na etapie produkcji profili. Eliminuje to mo?liwe do wyst?pienia b??dy wynikaj?ce z monta?u przek?adki termicznej na budowie. Rozwi?zanie rygla zintegrowanego z przek?adk? termiczn? znacznie przy?piesza monta? ?ciany fasadowej. Dobór przek?adki zale?ny jest od grubo?ci wype?nienia w ?cianie os?onowej. Mo?liwe do zastosowania grubo?ci wype?nie? to od 24 do 31 mm w przypadku rygli z zagniecion? przek?adk? termiczn?, i do 42 mm w ryglach z odr?bn? przek?adk? termiczn?. W miejscu monta?u ?ciany, do s?upów wstrzeliwany jest tworzywowy profil izolacyjny. Konstrukcja s?upa jest zawsze tradycyjna: to znaczy przek?adka termiczna, listwa zaciskowa i maskuj?ca s? odr?bnymi elementami. Ca?a konstrukcja ?ciany os?onowej mo?e by? wyko?czona od zewn?trz ró?nego rodzaju listwami dekoracyjno – maskuj?cymi o kraw?dziach zaokr?glonych tzw. „soft line” oraz listwami tradycyjnymi, o kszta?cie prostok?tnym.

 

Okna


Realizacje


Ogród zimowy 2014

| O firmie | Okna | Drzwi | Bramy | Realizacje | Kontakt | Polityka plików "cookie" | Mapa strony |
Admin © 2023 F.H.U.P. "Gaja" Janusz Tomiczek Designe & hosted ProfitMedia™ • ProfitCMS
Ta strona używa ciasteczek.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Tutaj znajdziesz naszą politykę używania plików cookie".
Zamknij