PROMOCJA!
NA OKNA!
NA NOWE BUDOWY 35 % RABATU!

Polityka plików "cookie"

Czym s? pliki "cookie" czyli popularne ciasteczka

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz ró?ne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazw? strony internetowej, z której pochodzi, „d?ugo?? ?ycia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer s?u??cy do identyfikacji przegl?darki, z jakiej nast?puje po??czenie ze stron? internetow?.

 

Polityka u?ywania plików "cookie"

 1. W zwi?zku z udost?pnianiem zawarto?ci serwisu internetowego GajaOkna.pl stosuje si? tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, które serwery mog? odczyta? przy ka?dorazowym po??czeniu si? z tego urz?dzenia ko?cowego, mo?e tak?e u?ywa? innych technologii o funkcjach podobnych lub to?samych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotycz?ce cookies maj? zastosowanie równie? do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego GajaOkna.pl. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny serwisu internetowego, z którego pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
  • dostosowania zawarto?ci stron serwisu internetowego do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób u?ytkownicy serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci,
  • utrzymania sesji u?ytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzi?ki której u?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a,
 3. W ramach strony GajaOkna.pl mo?emy stosowa? nast?puj?ce pliki cookies:
  • "niezb?dne", które s?u?? utrzymaniu sesji u?ytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzi?ki której u?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a,
  • pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, wysy?ania masowych wiadomo?ci przez formularze itp.,
  • pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron portalu,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce "zapami?tanie" wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi u?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.,
  Aktualnie portal nie korzysta ze wszystkich wymienionych plików, jednak zastrzega sobie prawo do ich u?ycia w dowolnej chwili.
 4. W wielu przypadkach aplikacja s?u??ca do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu u?ytkownika serwisu internetowego. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawie? w zakresie cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, a tym samym b?dziemy przechowywa? informacje w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika i uzyskiwa? dost?p do tych informacji.
 5. Wy??czenie stosowania cookies mo?e spowodowa? utrudnienia korzystanie z niektórych us?ug w ramach naszej strony internetowej, w szczególno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci czytania lub ogl?dania tre?ci zamieszczanych na stronie GajaOkna.pl z zastrze?eniem tych, do których dost?p wymaga logowania.

Jak wy??czy? pliki "cookie" w przegl?darce?

| O firmie | Okna | Drzwi | Bramy | Realizacje | Kontakt | Polityka plików "cookie" | Mapa strony |
Admin © 2023 F.H.U.P. "Gaja" Janusz Tomiczek Designe & hosted ProfitMedia™ • ProfitCMS
Ta strona używa ciasteczek.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Tutaj znajdziesz naszą politykę używania plików cookie".
Zamknij